سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لنا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد مهندسی عمران_مکانیک خاک و پی،دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود اولی پور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دشت حمیدیه منطقه ای از خوزستان است که پدیده فرسایش درآن بهدلیل عدم چسبندگی ذرات خاک به هم بسیار دیده میشود درتحقیق حاضر ابتدا پارامترهای شاخص خاک تعیین شد و سپس به تثبیت خاک با مواد افزودنی سیمان ، سیمان – میکروسیلیس و خاک رس منطقه سویسه درتراکمهای مختلف ۹۵و ۹۰و۸۵ پرداخته شد پس از افزودن مواد افزودنی به خاک و عمل آوری نمونه ها آزمایش پین هول برای بررسی آستانه سرعت فرسایش خاک و کرامب ویژه برای بررسی زمان وارفتگی نمونه ها انجام شد با بررسی های انجام شده مشاهده شد ترکیب خاک رسی با خاک مبنا برای جلوگیری از فرسایش مناسب نیست ولی درترکیب خاک با سیمان درتراکم ۹۵درصدمشاهده شد که تنها با اضافه کردن ۱درصدوزنی خشک خاک سیمان خاک درمقابل فرسایش درتست پین هول ووارفتگی درتست کرامب مقاوم می شود. پس درتراکم های بالاتر از ۹۵ درصد با افزودن مقدار بسیارناچیزی سیمان می توان از فرسایش خاک بطور کامل جلوگیری کرد.