سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردشیر شفیعی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراح
مجید خزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
علی ملایی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراح
اسلام جاودان خرد – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه خطرات ناشی از بلایای طبیعی از پر مخاطره ترین حوادث در سراسر دنیا محسوب می شود، که در این میان خطرات ناشی از سیلاب مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک خسارات شدیدی را بدنبال دارد بر همین اساستخمین سیلاب در حوزه های آبخیز به مدیران منابع آب جهت انجام عملیات صدحی مددیریتی در جهت جلو گیری از سیلاب و زمان وقوع سیلاب کمک کرده و برنامه ریزان می توانند علاوه بر جلدو یری از خسارات سدیلاب از آب ایجادشده جهت کاربرد های کشاورزی و شرب استفاده کنندب با توجه به این کده در بیشتر حدوزه هدای آبخیز سدی یدر، ایستگاه های اندازه یری سی وجود ندارد استفاده از روش های تجربی از مرسوم ترین روش ها برای تخمین سیلابدر این حوزه ها می باشدب برای همین ابتدا ابا استفاده از نرم افزار hyfran توزیع های مختلف بر دبدی ییدی از ایستگاههای هیدرومتری نزدیک به حوزه مورد مطالعه برازش و توزیع با کمترین معیار آکائیک استخراج ردید سپس از روش های فولر، کریگر و دیین برای محاسبه دبی استفاده ردیدب نتایج روش های مختلف نشدان داد کده توزیدع امدا دارایبهترین برازش و روش دیین به عنوان بهترین روش تخمین دبی انتخاب ردیدندب