سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
علی فرزادیان –
فرشید عارف –
مسعود سمیعی – داره منابع طبیعی فیروزآباد

چکیده:

برای استفاده بهینه آب در کشاورزی، اولین و اساسی ترین گام تعیین هر چه دقیق تر نیاز آبی گیاهان می باشد ،که این کار معمولا از طریق محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل و ضرب نتیجه بدست آمده در ضریب گیاهی مربوط انجام می شود. هدف این تحقیق ارزیابی روشهای برآورد تبخیر و تعرق در شیراز جهت مدیریت بهتر و دقیق تر منابع آب می باشد. از این رو در این تحقیق ۱۴ روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل برای ایستگاه سینوپتیک شیراز به کمک نرم افزارRef-ET محاسبه گردید. به دلیل پذیرش روش فائو – پنمن – مانتیث (F-P-M) توسط بسیاری از محققان وموسسات بین المللی به عنوان روش استاندارد، این روش در تحقیق حاضر به عنوان مرجع پذیرفته شد و ETO برآوردی با استفاده از روشهای مختلف تجربی مقایسه و ارزیابی می گردد. نتایج نشان داد که در ایستگاه شیراز مناسب ترین روشها در مقایسه با فائوپنمن مانتیث بترتیب ASCE پنمن مانتیث با ورود مقاومت بوسیله کاربرASCE پنمن مانتیث، پنمن کیمبرلی ۱۹۹۶، پنمن کیمبرلی ۱۹۷۲ ، پریستلی تیلور، هارگریوز ۱۹۸۵ ، پنمن کیمبرلی ۱۹۸۲ ، بلانی کریدل فائو، ماکینگ ۱۹۵۷ ، پنمن ۱۹۴۸ ، تشعشعی- فائو ۲۴ ، پنمن فائو ۱۷ و پنمن فائو ۲۴ می باشند.