سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسیح برون – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
منصور اسفندیاری بیات – استادیار،هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
محمدمهدی کیهان فرد – استادیار، دبیر کمیته تحقیقات و پژوهش سازمان آب منطقه ای فارس

چکیده:

تبخیر و تعرق پتانسیل یکی از عناصر مهم چرخه هیدرولوژی است که در طرح های منابع آب و آبیاری، سازه های آبی، کشاورزی و … مد نظر قرار می گیرد. اهمیت تبخیر و تعرق از آن جا مشخص می شود که بدانیم در سطح دنیا ۵۷% آبی که بر روی خشکی ها می ریزد، مستقیماً به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شود. در این تحقیق نه روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل برای ایستگاه سینوپتیک نائین محاسبه گردید. روش فائو- پنمن- مانتیث به عنوان مرجع پذیرفته شد و تبخیر و تعرق برآوردی با استفاده از روش های مختلف تجربی با روش فائو- پنمن-مانتیث مقایسه و ارزیابی گردید. بهترین روش ها برای ایستگاه سینوپتیک نائین با استفاده از معیارهای ارزیابی ضریب کارایی، متوسط اختلاف و اُریب مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در ایستگاه نائین مناسب ترین روش ها بترتیب پنمن ۱۹۴۸، پنمن-کیمبرلی ۱۹۹۶، هارگریوز۱۹۸۵، بلانی-کریدل-فائو، پنمن-فائو۲۴، تشعشعی- فائو۲۴، پریستلی-تیلور و ماکینگ ۱۹۵۷ می باشند. همچنین بین برآورد روش ها در فصول سرد اختلاف کم و در فصول گرم اختلاف زیادی وجود دارد.