سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سبحان قربانی نصراله آبادی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
روح اله پروانه خواه طهران – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه عمران، کرج، ایران

چکیده:

پیش بینی دقیق دبی جریان در رودخان هها به منظور برنام هریزی، مدیریت و بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آبی، مدیریت سیلاب، طراحی ایمن سازه های آبی و اجرای پروژه های آبخیزداری از اهمیت خاصی برخوردار است. روش معمول در انداز هگیری دبی جریان در رودخانه ها، اندازه گیری سرعت متوسط در چند نیمرخ قائم در عرض مقطع و بدست آوردن دبی کل مقطع می باشد. جهت تعیین سرعت متوسط در هر نیمرخ قائم جریان از روش های مختلفی نظیر روش یک نقطه ای، دو نقطه ای، سه نقطه ای، پنج نقطه ای، لگاریتمی و غیره استفاده می گردد. در تحقیق حاضر میزان دقت روش های مختلف انداز هگیری دبی در چهار مقطع انتخابی در رودخانه پسیخان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد ۲۴۱ نیمرخ سرعت در ترازها و دب یهای مختلف انداز هگیری شده و نتایج مربوط به دبی های اندازه گیری شده با روش گرافیکی مقایسه شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که از میان روش های مختلف، روش پنج نقطه ای دارای کمترین خطا در برآورد دبی جریان می باشد. همچنین مقایسه نتایج نشان داد که دقت کلیه روش های بکار گرفته شده در برآورد دبی جریان در حد خطای نسبی ۵ درصد قابل قبول می باشد.