سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صمد منصور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین میرزایی نصیراباد – استادیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود شریعتی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در مکانیک شکست، انشعاب و انتشار ترک ها، راستای انتشار تر کها و شرایط رشد پایدار یا ناپایدار آن ها با استفاده از معیارهای مختلف نظیر معیار حداکثر تنش مماسی، حداکثر نرخ رهایش انرژی کرنش و یا حداقل دانسیته انرژی کرنشی مطالعه م یشود. در معیارهای مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش، ضرایب تمرکز تنش در نوک ترک عوامل مخرب و ضرایب تمرکز تنش بحرانی یا چقرمگی شکست مصالح عوامل مقاومتی محیط دربرگیرند هی ترک هستند. در محی طهای سنگی بخاطر محدودیت در تهیه نمونه با هندسه دلخواه، روش های آزمایشگاهی خاصی برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی وبرشی سنگ ارائه شده است. در این مقاله روش های مختلف ارائه شده از جمله روش های استاندارد پیشنهادی ISRM برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ ارزیابی شده و قابلیت ها و محدودیت های هریک بحث م یشود و همچنین دقت نتایج رو شهای مذکور تحلیل می شود.