سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سعید شکری کوچک – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهوا
احمد معتضدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ناصر امیری مهدی پور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمی است. این پدیده شرایطی از کمبود بارندگی وافزایش دما است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. آ اهی از وضعیت خشکسالی با پیش بینی و پهنه بندیشدت های خشکسالی می تواند خطر زیان های ناشی از این پدیده را تا حد شایان توجهی کواهش دهد. تحقیق حاضر، تلاشی برای ارزیابی دقت روش های درون یابی مکانی جهت پهنه بندی شودت هوای خشکسوالی هوای رخ داده در اسنانفارس در سال ۸۸۱۱ با اسنفاده از شاخص ناهنجاری بارش ) RAI ( می باشد. بدین منظور آمار ۱۸ ایسنگاه بواران سنجی در کل اسنان فارس با پراکنش مناسب اسنفاده شد و پس از حذف داده های پرت و بازسازی داده هوا، یود دوره آماری۳۰ ساله ۱۳۸۸-۱۳۵۹ ( به عنوان دوره آماری مشنرک برای تمامی ایسنگاه ها در نظر رفنه شد و پارامنرهای آماری برای هر ایسنگاه محاسبه ردید. سپس به کمد شاخص RAI شدت خشکسالی سال ۸۸۱۱ برای ایسونگاه هوای مورد مطالعه مشخص شد. ننایج این تحقیا نشان داد که روش عکس فاصله با توان ۲ به دلیول داشنن RMSE کمنر و R2بیشنر نسبت به روش های کریجینگ معمولی و عام و همچنین روش جبری وزنی معکوس فاصله ۸ ، با توان های ید تا ۸ به عنوان روش مناسب جهت تهیه نقشه شدت خشکسالی در اسنان فارس بر گزیده شد