سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فرخجسته – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد
سید رضا اشرفی زاده – استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد-دزفول، بخش تحقیقات فنی و مهند
رضا زادمهر – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های خاک ورزی بر کنترل علف های هرز و عملکرد گندم بر روی بقایای ذرت، طرحی آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی شرکت کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزفول در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا گردید. کرت اصلی (a) شامل روش های خاک ورزی در سه سطح بود. ۱- کاشت به روش بی خاک ورزی روی پشته های ذرت با دستگاه کاشت مستقیم (a1) 2- کاشت به روش بی خاک ورزی در جوی و روی پشته های ذرت با دستگاه کاشت مستقیم (a2) و ۳- کاشت به روش مرسوم شامل دو مرحله دیسکت و کاشت با دستگاه خطی کار غلات (a3). کرت فرعی (b) روش کنترل علف های هرز در دو سطح شامل ۱- استفاده از سمومعلف کش (b1) و ۲- عدم استفاده از سموم علف کش (b2) بود. بر طبق تجزیه واریانس طرح الگوی های مختلف کاشت از لحاظ عملکرد گندم تفاوت معنی داری نداشته در حالکیه تیمارهای مربوط به کنترل علف های هرز تفاوت معنی داری در سطح ۵% نشان داده اند. با این حال مقایسه میانگین ها نشان داد که روش بی خاک ورزی جوی و پشته (a2) به ترتیب ۱۰% و ۳/۵% افزایش عملکرد دانه نسبت به روش های (a1) و (a3) از برتری نسبی برخوردار بوده است. همچنین مقایسه میانگین عملکرد روش های کنترل علف هرز نشان داد که استفاده از علف کش در کنترل علف های هرز گندم ۱۵% افزایش عملکرد را در مقایسه با عدم استفاه از علف کش به همراه داشته است. علاوه بر این مقایسه میانگین تعداد، درصد کنترل و ماده خشک علف های هرز در سه الگوی کاشت نشان داد که الگوی کاشت جوی و پشته با کمترین تعداد علف های هرز و ماده خشک و نیز درصد کنترل علف های هرز از برتری نسبی نسبت به دو روش دیگر برخوردار بوده است. لذا بکارگیری روش کاشت مستقیم روی جوی و پشته (a2) همراه با استفاده از علف کش (b1) در قالب تیماره (a2 b1) بعنون بهترین شیوه کاشت و کنترل علف هرز در طرح حاضر پیشنهاد گردید.