سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی رحمانشاهی زهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
باقر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا شیراوند عمرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تخمین درست حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها در پروژه های آبی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق، با توجه به روش های مختلفی که تاکنون برای برآورد میزان بار رسوب در رودخانه ها پیشنهاد شده، بارکل رسوب رودخانهی کرخه در ایستگاه حمیدیه محاسبه شده، و اطلاعات حاصله از برداشتهای صحرایی با نتایج برآورد رسوبات کل با استفاده از فرمولهای مختلف با هم مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهد که روش بگنولد و کلبی به ترتیب با دقت ٨۵ و ۶٨ درصد، در رودخانه کرخه نسبت به سایر روابط جواب نزدیکتری را به واقعیت نشان می دهد.