سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نفیسه فهیم – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
هیراد عبقری – استادیار دانشگاه ارومیه
منصور بیاضی –

چکیده:

دراین تحقیق عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه حدوسط دسته ها جهت براورد بارمعلق رودخانه نازلوچای درغرب دریاچه ارومیهمورد بررسی قرارگرفت از داده های بارش و دبی ماهانه طی یک دوره آماری ۱۵ساله حوزه نازلوچای به عنوان ورودی مدل استفاده شد از۱۸۰ داده مورد استفاده درکل دوره آماری ۷۵درصد برای اموزش و ۲۵درصد برای اعتبارسنجی بصورت تصادفی انتخاب گردید ازتوابع هدف R2,MSE ٚ NSE برای ارزیابی روشها استفاده شد با مقایسه نتایج دو روش نشان داد مدل شبکه عصبی بهترمیتواند رسوب حوزه مورد مطالعه را تخمین بزند.