سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدهادی اعظم پور – دانشجوی دکتری

چکیده:

دراین تحقیق شبیه سازی عددی دینامیک سازه های دو بعدی با استفاده از یک روش حجم محدود راس مبنا روی شبکه عددی بی سازمان انجام شده است روش ضمنی دوزمانه موثر با دقت مرتبه دو جهت حل مسائل در زمان حقیقی بکارگرفته شدهاست معادلات ضمنی حاصل در زمان مجازی تا رسیدن به همگرایی مورد نظر به صورت تکراری حل می شوند کرنش طولی یک تیر تحت تاثیر نیروی محوری و کرنش عرضی آن تحت تاثیر نیروی برشی به عنوان مسائلی که حل تحلیلی دارند مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج شبیه سازی با نتایج تحلیل مقایسه شده است درادامه نتایج شیبه سازی خیز یک تیر استاندارد تحت تاثیر نیروی برشی و پاسخ دینامیکی آن تحت تاثیر نیروی نوسانی ارایه شده است نتایج بدست آمده از دقت مناسبی برخوردار بوده و روش حجم محدود را به عنوان روشی موثر جهت شبیه سازی دینامیک سازه معرفی می کند الگوریتم ارایه شده می تواند با سهولت و دقت بالا یک نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی حجم محدود را جهت شبیه سازی عددی مسائل برهمکنش سیال سازه همراهی کند.