سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم فرزانیان – دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسن نظیفی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
مریم حسنلویی – کارشناس ارشدزراعت
علیرضا تاری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

آفتابگردان از نظر تولید جهانی یکیا ز مهمترین دانه های روغنی است و روغن حاصل ازآن به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع از کیفیت بالایی برخوردار است به منظور بررسی اثرات محلول پاشی و خاک مصرف عناصر ریزمغذی براجزای عملکرد و عملکرد دانه هیبرید آلستار آفتابگردان آزمایشی بصورت اسپلیت پلات برپایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار درمزرعه تحقیقاتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل ۲ روش کاربرد عناصر کم مصرف محلول پاشی و مصرف خاکی و ۶ سطح کود کم مصرف سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات آهن اسید بوریک مخلوط چهار کود و شاهد بودند تاثیر روش کاربرد عناصر کم مصرف برروی صفات تعداد دانه در طبق و عملکرد هکتاری دانه در سطح احتمال ۵% معنی دار بود تاثیر مصرف عناصر میکروبرروی صفات تعداد دانه در طبق درسطح احتمال ۱% معنی دار بود نتایج نشان داد کهمصرف مخلوط چهار کود عملکرد دانه و تعداد دانه در طبق را درمقایسه با شاهد به ترتیب ۲/۳۴ و ۶/۵۵% افزایش میدهد محلول پاشی کود اسید بوریک باعث افزایش ۶/۵۵ درصدی تعداد دانه در طبق نسبت به شاهد شد مصرف خاکی سولفات روی و سولفات منگنز بیشترین عملکرد را نسبت به محلول پاشی ایجاد کرد محلول پاشی سولفات آهن و اسید بوریک عملکرد بیشتری نسبت به مصرف خاکی داشت.