سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده زردخونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب
محمد صدقی اصل – استادیاردانشگاه یاسوج
منصور پرویزی –

چکیده:

بررسی میزان رسوبات رودخانه یکی از مسائل مهم آبخیزداری می باشد که متخصصان تاسیسات آبی با آن مواجه هستند اگاهی ازمیزان مواد رسوبی جزء اطلاعات لازم و اولیه برای اجرای هرپروژه آبی است تخمین کم ترازمقدار واقعی باررسوب معلق و درنتیجه بارکف رودخانه ها سبب طراحی نادرست تاسیسات آبی می گردد هدف این تحقیق که روی رودخانه ی بشار صورت گرفته ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی براورد بارمعلق می باشد واسنجی روابط و صحت کار برای داده های غیراز داده های سالهای آماری مورد استفاده برای برازش انجام گرفته کهدرنهایت روش تک خطی بعنوان روش بهینه انتخاب گردید.