سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نگار فتحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
غلامعباس بارانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – دانشیار
فریدون رادمنش – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

برآورد مقدار سیلاب حداکثر حوزه آبریز بخش مهمی از مطالعات هیدرولوژی درساماندهی رودخانه است دراین تحقیق از مفهوم هیدروگراف واحد مصنوعی درمدلسازی هیدرورگراف سیل بهره گرفته شدهاست دو مدل رواناب مستقیم شامل هیدروگرافهای واحد Scs و کلارک درشبیه سازی هیدروگراف سیل بکاررفته است لذا با استفاده از ۱۵سری داده های بارش رواناب ثابت شده درحوضه آبریز مورد مطالعه ابوالعباس و بابکارگیری مدل HEC-HMS به واسنجی و صحت سنجی این مدلها پرداخته شد جهت خطایابی از سه شاخص آماری میانگین خطای نسبی mare متوسط جذب میانگین مربع خطاها RMSE و ضریب همبستگی R2 استفاده شده است بررسی های صورت گرفته نشان داد که روش SCS نسبت به روش کلارک بهترین برازش را بین داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده دارا می باشد.