سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر عزیزیان – دانشجوی دکتری سازه های ابی
مرضیه آغاز – کارشناسی ارشد سازه های ابی
محمدرضا بهروزنیا – کارشناس ارشد

چکیده:

منحنی دبی – اشل ازجمله اطلاعات پایه برای محاسبات گوناگون هیدرولوژیکی هیدرولیکی رسوب رودخانه ها و کانالهای با بستر خاکی است این منحنی برای مقاطعی از رودخانه که درآنها ایستگاه اندازه گیری وجود دارد به طور تجربی قابل تعیین است روشهای گوناگونی جهتتعیین منحنی دبی اشل تئوریک و یا ادامه منحنی دبی اشل تجربی وجود دارد کههریک به تناسب هیدرولیکی مجرا و اهداف موردنظر می تواند ملاک عمل قرارگیرد رابطه دبی اشل یک نوع معادله مقاومت درمقابلجریان می باشد که برای تعیین عمق یا شعاع هیدرولیکی درصورتی که دبی مشخصات هندسی مقطع رودخانه شیب بستر خصوصیات مواد بستر و درجه حرارت مشخص باشد به کارمیرود دراین تحقیق به بررسی برخی از این روش ها دربراورد منحنی دبی – اشل پرداخته شد.