سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اباذر اسمعلی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری
رضا بیات – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
زهرا لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک

چکیده:

گروه بندی مناطق در هیدرولوژی اغلب به منظور انتقال اطلاعات از مناطق دارای امار جریان به مناطق فاقد آمار صورت می گیرد با تقسیم منطقه به بخشهای همگن انتقال اطلاعات با دقت بیشتر ی صورت میگیرد دراین تحقیق تعداد ۱۲ ایستگاه هیدرومتری در حوزه های ابخیز دراستان تهران انتخاب شد به منظور تعیین حوزه های ابخیز همگن ۱۹ متغر مانند متغیرهای مورفومتری اقلیمی و زمین شناسی به وسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی براورد گردید با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل عاملی از بین ۱۹ متغیر متغیرهایی که کمترین همبستگی را با هم نشان دادند انتخاب شدند. این عوامل به ترتیب اهمیت شامل مساحت، بارش متوسط سالانه متوسط وزنی نفوذپذیری ناچیز و شیب متوسط این حوزه بودند که ۹۹/۳۶ درصد از تغییرات در داده های اصلی را توضیح میدهند سپس مناطق همگن هیدرولوژیک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خوشه ای مشخص گردید. با استفاده از روش انالیز خوشه ای دو مناطق همگن بدست آمد. سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تابعه متمایز کننده و منحنی های اندرو روش همگن بندی مورد ازمون واقع شد.