سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید لطفی ماوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سمیه صمدی ممان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
هادی چم چیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

جهت بررسی تأثیر روشهای مختلف، بر کنترل علفهای هرز چند ساله مرغ و خارشتر در فضاهای غیر مزروعی وفضای سبز، آزمایشی در تابستان ۱۳۸۹ به صورت بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان میانه طراحی واجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل روشهای مختلف کنترل علفهای هرز (استفاده از علفکش های گلیفوزیت،پاراکوات و اکسی فلورفن در دفعات مختلف، استفاده از شعله افکن و مالچ پلاستیکی به همراه تیمار عدم کنترلعلفهای هرز به عنوان شاهد) بود. نتایج بررسیها نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیر بسیار معنی داری بر کاهشرتراکم و وزن خشک این علفهای هرز داشتند. بیشترین تراکم و وزن خشک علفهای هرز مرغ و خارشتر در تیمارشاهد (عدم کنترل) مشاهده گردید. در بین روشهای کنترل نیز کمترین میزان وزن خشک و تراکم علفهای هرزموردبررسی از تیمار گلایفوزیت (رانداپ) ۶ لیتر در هکتار+ سولفات آمونیوم ۸ کیلوگرم در هکتار سه بار مصرف به فاصله ۲۰روز به دست آمد. علفکش اکسی فلورفن کمترین کارایی را در بین علفکشهای مورد آزمایش داشت. استفاده از شعله افکن نیز به طور مؤثری علفهای هرز را کنترل کرد اما مدتی بعد این علف های هرز دوباره رشد کردند . همچنین استفاده از مالچ پلاستیکی به مدت دو ماه نیز بهتر از استفاده به مدت یک ماه بود.