سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود حاج آقاقلیزاده خیاوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد فیروزآباد
علی فرزدایان – استادیار دانشگاه آزاد فیروزآباد
مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس

چکیده:

برآورد میزان تبخیر- تعرق از پارامترهای بسیار مهم در برنامه ریزی های توسعه آبیاری می باشد. با توجه به این که روشهای گوناگونی برای این منظور توصیه شده است، انتخاب روش مناسب یکی از معضلات تصمیم گیری در این مورد می باشد. در این تحقیق پانزده روش براورد تبخیر و تعرق پتانسیل برای ایستگاه سینوپتیک اردبیل محاسبه گردید. این روشها شامل ASCE پنمن مانتیث،ASCE پنمن مانتتیث با ورود مقاومت بوسیله کاربر، پنمن مانتیث فائو، پنمن- فائو ۵۶، پنمن کیمبرلی ۱۹۸۲، پنمن کیمبرلی ۱۹۹۶، پنمن کیمبرلی ۱۹۷۲، پنمن ۱۹۴۸، پنمن فائو۲۴، پنمن فائو۱۷، تشعشعی- فائو۲۴ ، بلانی کریدل فائو، هارگریوز۱۹۸۵، پریستلی تیلور، ماکینگ ۱۹۵۷ است. به دلیل پذیرش روش فائو – پنمن – مانتیث توسط بسیاری از محققان و موسسات بین المللی به عنوان روش استاندارد، این روش در تحقیق حاضر به عنوان مرجع پذیرفته شد و ETO برآوردی با استفاده از روشهای مختلف تجربی مقایسه و ارزیابی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در ایستگاه سینوپتیک اردبیل روش ASCE پنمن مانتیث استاندارد، ASCE پنمن مانتیث، پنمن فائو۲۴، پنمن ۱۹۴۸، پنمن کیمبرلی ۱۹۹۶، پنمن فائو۱۷، هارگریوز۱۹۸۵، پنمن کیمبرلی ۱۹۷۲، پنمن کیمبرلی ۱۹۸۲، بلانی کریدل فائو، پریستلی تیلور، تشعشعی- فائو ۲۴، ASCE پنمن مانتتیث با ورود مقاومت بوسیله کاربر، ، و ماکینگ ۱۹۵۷ به ترتیب روشهای مناسبتری هستند. نتایج حاصل از این تحقیق، تقریبا با نتایج محققان قبلی مطابقت دارد.