سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
مسیح برون – دانشجوی ارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به منظور کاربرد در برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت طرح های آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب ضروری می باشد. تبخیر و تعرق شامل تبخیر از سطح زمین و اب و تعرق بوسیله گیاه است و در مناطق خشک و نیمه خشک تحت آبیاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق نه روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل برای ایستگاه سینوپتیک شهرضا محاسبه گردید. این روشها شامل پنمن مانتیث فائو ، پنمن کیمبرلی ۱۹۹۶ ، پنمن ۱۹۴۸ ، پنمن فائو ۲۴ ، تشعشعی-فائو۲۴، بلانی کریدل فائو ، هار گریوز ۱۹۸۵ ، پریستلی تیلور ، ماکینگ ۱۹۵۷ است. به دلیل پذیرش روش فائو – پنمن – مانتیث توسط بسیاری از محققان و موسسات بین الملل به عنوان روش استاندارد ، این روش د رتحقیق حاضر به عنوان مرجع پذیرفته شد و ETO براوردی با استفاده از روش های مختلف تجربی مقایسه و ارزیابی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در ایستگاه سینوپتیک شهرضا روش پنمن ۱۹۴۸ ، پنمن فائو ۲۴، هارگریوز ۱۹۸۵ ، پنمن کیمبرلی ۱۹۹۶ ، بلانی کریدل فائو ، تشعشعی – فائو ۲۴، پریستلی تیلور و ماکینگ ۱۹۵۷ به ترتیب روشهای مناسب تری هستند. همچنین ضرایب رگرسیونی و معادله خطی بین هر یک از روشها و روش فائو – پنمن-مانتیث نیز ازائه گردید تا در صورت اندازه گیری تبخیر و تعرق پتانسیل به هر یک از روشهای دیگر بتوان آن را به روش فائو پنمن مانتیث تبدیل کرد. نتایج حاصل از این تحقیق تقریبا با نتایج محققان قبلی مطابقت دارد.