سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود حاج آقاقلیزاده خیاوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
سعید معتمدی خیاوی – مدرس دانشگاه آزاد لاهرود

چکیده:

برآورد میزان تبخیر ـ تعرق از پارامترهای بسیار مهم دربرنامه ریزی های توسعه آبیاری می باشد با توجه به اینکه روشهای گوناگونی برای این منظور توصیه شده است انتخاب روش مناسب یکی از معضلات تصمیم گیری دراین مورد می باشد دراین تحقیق پانزده روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل برای ایستگاه سینوپتیک مشگین شهر محاسبه گردید این روشها شامل ASCE پنمن مانتیث ASCE پنمن مانتیث با ورود مقاومت بوسیله کاربر پنمن مانتیث فائو، پنمن ـ فائو ، پنمن کیمبرلی ۱۹۸۲ ، پنمن کیمبرلی ۱۹۹۶ پنمن کیمبرلی ۱۹۷۲ پنمن ۱۹۴۸ پنمن فائو ۲۴ ، پنمن فائو۱۷ تشعشعی ـ فائو ۲۴، بلانی کریدل فائو هارگریوز ۱۹۸۵ پریستلی تیلور، ماکینگ ۱۹۵۷ است به دلیل پذیرش روش فائو ـ پنمن ـ مانتیث توسط بسیاری ازمحققان و موسسات بین المللی به عنوان روش استاندارد این روش درتحقیق حاضر به عنوان مرجع پذیرفته شد و ETO برآورد با استفاده از روشهای مختلف تجربی مقایسه و ارزیابی گردید نتایج این تحقیق نشان داد که در ایستگاه سینوپتیک مشگین شهر روش aSCE پنمن مانتیث استاندارد ASCE پنمن مانتیث ، پنمن فائو ۲۴پنمن ۱۹۴۸ ، پنمن کیمبرلی ۱۹۹۶ ، پنمن فائو ۱۷، هارگریوز ۱۹۸۵، پنمن کیمبرلی ۱۹۷۲ ، پنمن کیمبرلی ۱۹۸۲ ، بلانی کریدل فائو، پریستلی تیلور ، تشعشعی ـ فائو ۲۴، aSCE پنمن مانتتیث با ورد مقاومت بوسله کاربر ، و ماکنیگ ۱۹۵۷ به ترتیب روشهای مناسب تری هستند نتایج حاصل از این تحقیق تقریبا با نتایج محققان قبلی مطابقت دارد.