سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد فرشباف آقاجانی – دانشجوی دکترای مکانیک خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سلطانی جیقه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم آذربایج
احمد دباغیان مقدم – مدیر امور سدسازی

چکیده:

مصالح میکاشیست تکیهگاه چپ سد خاکی گرمیچای خردشدگی شدید داشته و تمایز خاک یا سنگ بودن آن و در نتیجه انتخاب روش آببندی مناسب مشکل میباشد. در این مقاله، وضعیت زمینشناسی و آبگذری این تکیه گاه مطالعه شده و گزینههای آببندی، الف) دیوار بتن پلاستیک و ب) پرده تزریق، از نظر کارایی در کاهش آبگذری، مخاطرات اجرایی و شرایط اقتصادی با هم مقایسه میشوند. نتایج ارزیابیها نشان میدهد که هزینه اجرای گزینه اول نسبت به گزینه دوم بیشتر است. با این حال، بر اساس نتایج تزریق آزمایشی، میزان موفقیت عملیات تزریق در کاهش آبگذری توده کم میباشد. همچنین نتایج تحلیلهای عددی بیانگر این است که مخاطرات ناشی از اجرای گزینه دوم و حفاری ادامه گالری در داخل تکیه گاه بیشتر میباشد. در نتیجه،گزینه اول به عنوان روش آببندی توده میکاشیست انتخاب میشود.