سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل دلاوری کامیاب – کارشناس مرتع و آبخیزداری
محمدحسن خسروانی – کارشناس مرتع
مرتضی رهبرنیا – کارشناس بیابان

چکیده:

فرسایش بادی به عنوان یکی از عوامل موثر در گسترش و توسعه مناطق بیابانی شناخته شده است دراین بین آگاهی از میزان سرعت آستانه فرسایش بادی در متمرکز نمودن فعالیت ها و پروژه های بیابان زدایی می تواند نقش موثری داشته باشد دراین تحقیق به منظور ارزیابی روشهای متعدد برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی در منطقه کویر میقان اراک ابتدا براساس مطالعات موجود نقشه خاکشناسی و اطلاعات پروفیل خاک درواحدهای مختلف جمع آوری گردید سپس با توجه به روابط تجربی موجود اقدام به برآورد میزان سرعت استانه فرسایش بادی در هریک از واحدهای کاری گردید با درنظر گرفتن روش ژئومورفولوژی به عنوان روش مبنا میزان دقت و صحت برآورد روشهای مختلف با تجزیه و تحلیل های آماری مورد مقایسه قرارگرفت و روش مناسب معرفی گردید.