سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

داریوش صیامی – کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه تربیت معلم تهران
علی فرهادی – استادیار گروه عمران دانشگاه تربیت معلم تهران
ذوالفقار صفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

دراین تحقیق با تجزیه تحلیل اطلاعات ژئوتکنیکی اخذش ده در صحرا و آزمایشگاه برروی خاک درشت دانه تهران روشهای مختلف تعیین ظرفیت باربری شمعهای درجاریز در خاکهای درشت دانه مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است دراین راستا با بهره گیری از نتایج آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی برروی نمونه های خاک درشت دانه اخذ شده از عمقهای مختلف هشت گمانه و نیز از روابط مختلف تحلیل استاتیکی شمعهای درجاریز ظرفیت باربری جداریمحاسبه شد سپس با مقایسه نتایج و روابط ظرفیت باربری جداری از روشهای مختلف روش FHWA مناسب ترین روش برای محاسبه مقاومت جداری دراین نوع خاک ها انتخاب گردیده است.