سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی لروند – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان
مهران لشنی زند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان
طاهر فتح الهی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست
فتاء کوهپیما – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

یکی از موارد مهم هیدرولوژی کاربردی براورد رواناب درحوضه های فاقد آمار هیدرومتری است برای بهره رداری صحیح از آبهای سطحی یک حوضه و همچنین برای طراحی بسیاری از سازه های هیدرولیکی بایستی بتوان حجم رواناب سالانه را با دقت مناسب برآورد نمود روشهای متعددی جهت محاسبه ارتفاع رواناب سالانه حوضه های آبریز ارایه شده است هدف ازاین تحقیق ارزیابی روشهای تجربی و معرفی مناسب ترین روش برای براورد رواناب سالانه حوضه های فاقدآمار هیدرومتری می باشد برای نیل به این هدف ابتدا آمار هیدرومتری و سایر پارامترهای اقلیمی حوضه کهمان استخراج و با استفاده از امکانات نرم افزار ARC GIS نقشه ها یمورد نیاز تهیه گردیدند و سپس از طریق چهارروش کوتاین تورک جاستین و I.C.A.R که براساس پارامترهای سهل الوصول اقلیمی و بعضی ویژگی های فیزیوگرافی حوضه ارایه شده اند ارتفاع رواناب سطحی حوضه کهمان محاسبه شد بررسی و مقایسه نتایج حاصله از روشهای بکارگرفته شده حاکی ازدقت نسبی روش I.C.A.R می باشد و مقادیر حاصل از این روش با مقادیر مشاهداتی همخوانی بیشتری را نشان میدهد .