سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا سلحشور – کارشناس منابع آب
محسن محمودی وان علیا – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آبان رود تدبیر
احسان ملک عباسلو – مدیرپروژه
حسن اکبریان – کارشناس آب منطقه ای اذربایجان غربی

چکیده:

مدلهای مختلفی برای برارود میزان رسوب و فرسایش حوضه ها ابداع گردیده که عمدتا برروابط تجربی استوار بوده و درحوضه های فاقد امارکاربرد زیادی دارند این روابط کهالگوریتمی ازعوامل فرسایش می باشند ازروشهای همبستگی داده های تجربی بدست آمده اند دراین مقاله فرسایش حوضه پررسوب الندچای مورد توجه قرارگرفته است دربراورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبریز الندچای مدل های MPSIAC ، EPM ، Fournier و تحلیل آماری احتمالی رسوب درایستگاه آبسنجی بدلان به کارگرفته شده است براساس نتایج بدست آمده درحوضه های پررسوب داده های ثبت شده باررسوبی ازاهمیت بسزایی برخوردار بوده و روشهای تجربی براورد رسوب ناکارامدهستند.