سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج اسدی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و کارشناس ارشد منابع طبیع
مسعود سمیعی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و کارشناس ارشد منابع طبیع

چکیده:

یکی از عوامل اساسی در طراحی و تعیین نوع سازه های حفاظت خاک و آبخیزداری، تعیین ارتفاع و حجم رواناب سالانه در کل یک حوضه آبخیز است. در ضمن برای بهره برداری صحیح از آب های سطحی یک حوزه بایستی بتوان حجم رواناب سالانه را با دقت مناسبی بر آورد نمود. روش های تجربی متعددی برای محاسبه ارتفاع و حجم رواناب سالانه حوضه های آبخیز ارایه شده است. در این تحقیق ۶ روش تجربی براورد رواناب از جملکتاین ،ICAR جاستین، سازمان جهانی هواشناسی، دپارتمان آبیاری هندوستان و خوزلا در حوزه آبخیز بند بهمن در شهرستان شیراز محاسبه گردید. در این تحقیق پس از بررسی روابط تجربی براورد رواناب و مقایسه نتایج حاصله از مدلهای تجربی با مقادیر اندازه گیری شده توسط ایستگاه آب سنجی موجود در حوضه، روش پیشنهاد شده توسط ICAR جهت برآورد رواناب سالانه در حوضه مزبور مناسب تر تشخیص داده شد.