سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش فاموری – دبیر انجمن علم یو دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه ت
محمدرضا بمانیان – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد فخری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

روب هرونحوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژ ههای زیر بنایی و بهرهبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مه مترین چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحرانهای مالی در این کشورها امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژ ههای بزرگ به راحتی فراهم نمیشود، لذا انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد پروژ هها مساله مهم یاست. دولت جمهوری اسلامی ایران، مطابق با روند تحولات در زمینه تأمین مالی خارجی، مشارکت بخش خصوصی- عموم ی PPP) را به عنوان یک ابزار مهم در ایجاد سرمای ههای بزرگ مورد نیاز در اجرای پروژ ههای حمل و نقل، زیربنایی، اجتماعی، آب و نیرو در سا لهای آتی شناسایی کرده است، بر اساس قانون اجرای سیاس تهای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلام ی ایران، خصوص یسازی شرک تهای دولتی و نیمه دولتی در دستور کار وزارت نیرو و سازمان خصوص یسازی قرار گرفته است. در این بین اجرای سیاس تهای اصل ۴۴ و خصوص یسازی در برخی بخ شها با ابهامات و ملاحظات زیادی روب هرو است. صنعت آب کشور یکی از بخ شهایی است که خصوص یسازی در آن به خاطر حساسی تهای زیاد خدماتی که ارائه م یدهد دارای پیچیدگ یهای متفاوتی است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ساختار صنعت آب و قوانین و مقررات خصوص یسازیمربوط به این بخش و مطالعه سایر رو شهای تأمین مالی در این حوزه، به بررس یهایی درباره روند خصوص یسازی در کشورهای اروپایی پرداخته شده و در ادامه چال شهای پیش روی خصوصی سازی صنعت آب ایران و راهکارهای مفید در جهت تأمین منابع مالی ارائه شود.