سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدی سبهانی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی

چکیده:

پدیده های فرسایش و انتقال رسوب درآبراهه ها و رودخانه ها ازپیچیده ترین مباحث مهندسی رودخانه می باشند نقش منفی پدیده فرسایش و رسوبگذاری همواره تهدیدی برای طرح های آبی به شمار می رود درتحقیق حاضر به منظور ارزیابی روشهای برون یابی براورد رسوب معلق درحوزه آبخیز حبله رود داده های متناظر دبی جریان – دبی رسوب درطی دوره آماری ۱۳۴۸تا۱۳۸۵ جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است با برقراری رابطه بین مقادیر متناظر دبی آب و دبی رسوب براساس ۶ روش برون یابی اقدام به انتخاب روش مناسب براساس شاخصهای آماری گردید نتایج نشان میدهد روش حدوسط دسته دارای کمترین میزان مربعات خطا بوده و به عنوان روش مناسب انتخابی شده است.