سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه جانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
سارا لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش

چکیده:

رشد و تکامل صنعت و کشاورزی علاوه بر فواید حاصله مشکلات عمده ای را برای منابع اب به ویژه اب زیرزمینی ایجاد نموده است به طوریکه با کاهش اب ابخوان از یک طرف و رود پسابها و الودگی های صنعتی و کشاورزی از طرف دیگر اثر زیانباری برکیفیت آب و خاک منطقه گذارده است بدین منظور شناخت فرایند انتشار و انتقال الودگی در محیط ابخوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ضریب انتشار ا زجمله پارامترهایی است که به بیان توانایی ها و قابلیت انتقال الودگی در محیط متخلخل می پردازد و حلهای تجربی زیادی برای آن ارائه شده است لذا دراین تحقیق به ارزیابی روشهای محاسبه و اندازه گیری ضرایب انتشار ارائه شده در محیط ابخوان بصورت ازمایشگاهی و غیرازمایشگاهی پرداخته شده و عوامل موثر بر این ضرایب مورد ارزیابی قرارمیگیرد. نتایج حاصل نشان میدهد که ضریب انتشار رابطه مستقیم با سرعت جریان درمحیط متخلخل داشته و از طرفی وابسته به طول اختلاط رطوبت، درجه اشباع محیط و توزیع دانهبندی ذرات می باشد.