سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی دهقان – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
امین علیزاده – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
حسین انصاری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
محمد نادریان فر – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری آب کشاورزی در ایران به علت محدودیت کمی و کیفی این ماده ارزشمند از جایگاه خاصی برخوردار است این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری آب در مزارع گندم در دشت نیشابور انجام شده است بدینمنظور ۳ مزرعه در بخشهای مختلف دشت در سال زراعی ۸۸-۸۷ برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدل SWAP انتخاب گردید مدل در هریک از مزارع نسبت به پارامترهای هیدرولیکی خاک و همچنین خصوصیات زراعی گندم واسنجی شد میزان شاخصهای بهره وری آب با استفاده از اجزای بیلان آب و عملکرد شبیه سازی شده توسط مدل محاسبه گردید متوسط شاخصهای مذکور تحت عبارات WP Irr,WP ETQ,WP ET,WP T به ترتیب ۱/۲۸ ، ۰/۹۹ ، ۰/۶ ، ۰/۸۸ محاسبه گردید از طرف دیگر با اعمال کم آبیاری به میزان ۳۰ درصد عملکرد محصول تفاوت معنی داری نداشت این نتایج حاکی از آن است که در صورت برنامه ریزی صحیح آبیاری ضمن کاهش آب مصرفی شاخصهای بهره وری اب شامل WP Irr,WP ETQ بهترتیب حدود ۴۸ و ۶۱ درصد افزایش می یابد مقدار بالای تبخیر در ابتدای دوره رشدگیاه بهدلیل روش ابیاری سنتی مزارع به طور متوسط باعث کاهش ۲۸ درصدی WP ET نسبت به WP T شد