سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
یوسف مددی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

در برآورد نیازهای لرزه ای سازه ها، فرض بر این است که پاسخ سازه توسط مود اصلی آن کنترل می شود.این فرض برای سازه های بلند و مرتفع، بدلیل مشارکت مودهای بالاتر سازه در پاسخ لرزه ای جوابهای دقیقی را نمی دهد. برای حل این مشکل روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال ) MPA ( توسط چوپرا و گوئل در سال ۰۲۲۲ ارائه شده است که اثر مودهای بالاتر را در برآورد نیازههای لرزه ای سازه ها برآورد می کند. در این تحقیق نیازهای لرزه ای سازه های بلند سه بعدی فولادی با استفاده از روش های رایج در آئین نامها و روش استاتیکی غیرخطی مودال ) MPA (، با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی مقایسه شده است. پارامترهای مورد ارزیابی شامل جابجایی حداکثر،تغییر مکان نسبی طبقات و درصد تشکیل مفاصل پلاستیک می باشند. نتایج بدست آمده از تحلیل ها نشان می دهد که روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال نتایج بهتری را نسبت به روش های رایج ارائه می دهد