سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهاره نیک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل؛ دانشگاه آزاد اس

چکیده:

بهترین زمان برای آموزش های اولیه ایمنی ترافیک به کودکان، سن پیش دبستانی می باشد. مهد ها و مراکز پیش دبستانی بهترین محل برای این گونه آموزش ها به کودکان هستند. لذا در این مقاله به بررسی روش های آموزشی کوتاه مدت عبور از خیابان پرداخته شده است. سه شیوه آموزش از طریق داستان، سرود خواندن و بازی با یک ماکت معرفی شده اند و کودکان در گروههای چهار نفری توسط هر یکاز این شیوه های آموزشی در طی چهار هفته به صورت یکجلسه ۱۵ دقیقه ای در هفته آموزش داده شده، با یک گروه کنترل چهار نفره مقایسه شده اند و نتایج از طریق روش آماری تحلیل واریانس چند عاملی مورد بررسی قرار گرفته است.