سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کریمی منش – کارشناس ایمنی واحد ایمنی بهداشت کارو زیست محیطی
محمدعلی صفاری – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران
علی اکبر یزدانی –

چکیده:

باتوجه به تاثیر روشنایی مناسب محیط کاردرافزایش سطح ایمنی و پیشگیری ازخطای انسانی و بروز حوادث ناشی ازکارونیز کاهش مخاطرات و عوارض بهداشتی و نظر به رعایت اصل صرفه جویی درمصرف انرژی و استفاده بهینه ازانرژی برق درتامین روشنایی وضعیت روشنایی محیط کارکارکنان اداری شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران مورد ارزیابی قرارگرفت بدین منظور میزان روشنایی موضعی برحسب لوکس در۳۱۴ایستگاه کاری با دستگاه لوکس مترHanger ECI اندازه گیری و سپس با مقادیر استاندارد داده شده توسط کمیته متخصصین بهداشت حرفه ای ایران مورد مقایسه قرارگرفت نتیجه بررسی ها حاکم ازعدم روشنایی موضعی مناسب در۱۳۵ ایستگاه ۴۳ درصد بوده لذا ایستگاه های مذکور مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان ایمنی بهداشت کار و زیست محیطی HSE قرارگرفت و عوامل منفی تاثیر گذار درروشنایی نامطلوب آنها مشخص شد.