سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چیا زرگه – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
کیوان امیدفر – کارشناس آمار و گسترش، مرکز بهداشت و درمان شهرستان مهابا

چکیده:

در این تحقیق، ویژگی های پنجگانه کارآفرینی تحت عنوان توفیق طلبی، استقلال طلبی، ریسک پذیری، خلافیت و عزم و اراده برای ارزیابی نیم رخ کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما در استان آذربایجان غربی که شامل چهار آموزشکده ارومیه، مهاباد، خوی و میاندوآب می باشند؛ اندازه گیری شده است. مطابق نظرسنجی از ۳۴۳ نفر از دانشجویان که از بین ۳۷۲۰ نفر از کل دانشجویان که به روش تخصیص متناسب انتخاب شدند و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است و با در نظرگرفتن تقسیمبندی سطوح کارآفرینی که عبارتند از کارگر ساده، در مرز کارآفرینی، کارآفرین بالقوه، کارآفرین نهفته و کارآفرین نتیجه شد که روحیه هر کدام از دانشجویان در اولین سطح یعنی کارگر ساده و همچنین آخرین سطح یعنی کارآفرین قرار ندارند. اما ۹۰/۴ درصد کلیه دانشجویان چهار آموزشکده کارآفرین بالقوه میباشند و ۰/۹ درصدآنها در مرز کارآفرینی و ۸/۷ درصد آنها کارآفرین نهفته هستند. از سوی دیگر در این تحقیق با کمک یک پرسشنامه محقق ساخته، دیدگاه دانشجویان با توجه به شرایط خاص بومی و جغرافیایی مختص استان آذربایجان غربی از قبیل مرزی بودن، نبود صنایع مادر، وجود مشاغل کاذب و پدیده قاچاق کالا،درآمدهای مبتنی بر کشاورزی و دامداری مورد سوال قرار گرفت و تاثیر نگرش آنها به پدیده قاچاق کالا بر روحیه کارآفرینی بررسی شد که رابطه معکوس بین روحیه کارآفرینی و نگرش و تمایل دانشجویان به پدیده قاچاق کالا استنباط شد. در خصوص نگرش و تمایل دانشجویان به پدیده قاچاق کالا نتیجه شد که ۵۳/۲ درصد دانشجویان نسبت به پدیده قاچاق کالا نگرش منفی و مخالف دارند، ۳۱ درصد آنها بی تفاوت هستند و تنها ۱۵/۸درصد دانشجویان نگرش مثبت و موافق با پدیده قاچاق کالا دارند.