سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اعظم حکیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
خداداد مصطفوی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی روابط عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در منطقه سیرجان در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. دراین تحقیق پنجاه رقم گندم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت و ارزیابی شدند. هر رقم در سه خط به طول یکمتر و فاصله خطوط پنجاه سانتیمتر کشت شدند. در این بررسی عملکرد دانه در کرت، وزن صد دانه، وزن سنبله، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته، طول ریشک، طول پدانکل، قطر ساقه، قطر بذر، طول بذر، طول سنبله و روز تا رسیدن فیزیولوژیک اندازهگیری شدند.تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپها از لحاظ همه صفات درسطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری دارند. در این تحقیق همچنین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بین عملکرد دانه با اجزاء آن، با استفاده از تجزیه علیت ارزیابی گردید. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات عملکرد بیولوژیک، روز تارسیدن فیزیولوژیک، طول پدانکل، طول سنبله، وزن سنبله و طول ریشک موثرترین صفات تعیین کننده عملکرد دانه می باشند. نتایج تجزیه علیت نشان دهنده آن بود که صفت عملکرد بیولوژیک بیشترین اثر مستقیم و مثبت را برعملکرد دارد