سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباسعلی تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پیشبینی ظرفیتباربری محوری شمعها همواره یکی از مسائل چالشانگیز در مهندسی ژئوتکنیکبوده است.در سالهای اخیر، تعیین ظرفیتباربری شمع ها توسط روشهای مبتنی بر نتایج آزمایشات درجا به عنوان مکمل روش های استاتیکی و دینامیکی مورد توجه مهندسان قرار گرفته است آزمایشنفوذ استانداردSPT) رایج ترین آزمایشدرجا بوده و تعیین ظرفیت باربری شمع توسط این آزمایش یکی از کاربردهای آن می باشد. از سوی دیگر، از روش های عددی و محاسبات اجزای محدود در طراحی پی ها استفاده می شود. در این مقاله، روش های مختلف تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از آزمایشSPTمورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر حاصل از نرم افزارPLAXIS 3D Foundation مقایسه شده است. سپس نتایج بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.