سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
فریبا خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
رسول قبادیان – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

دررودخانه ها و انهار ضریب پخش طولی مهمترین مولفه حاکم برپدیده پراکندگی است لذا برآورد صحیح این پارامتر نیاز به دقت زیادی دارد فرمولهای تئوری و تجربی زیادی برای تخمین ضریب پخش طولی ارایه شده است دراین تحقیق با مقایسه حل تحلیلی معادله یک بعدی انتقال پخش و نتایج آزمایشگاهی پژوهش آتکینسون و دیویس روابط تجربی ارایه شده برای تخمین ضریب پخش طولی مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که حل تحلیلی با روابط ارایه شده توسط مک کوئیوی – کیفر و لی – همکاران درمقایسه با داده های اندازه گیری غلظت دارای کمترین میانگین مربعات خطا و بیشترین ضریب همبستگی است.