سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسفندیار فاتح – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
ظهراب بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین برخصوصیات گندم دوروم واریته بهرنگ درشرایط حضورو عدم حضورعلفهای هرز ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه ای درشهرستان فسا درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا گردید علفهای هرز درتیمارها بصورت وجین کامل و حضورکامل درنظر گرفته شدند سطوح نیتروژن درسه سطح صفرو۳۰۰و۶۰۰ کیلوگرم درهکتار و نیتروکسین بصورت تلقیح با بذروعدم تلقیح درنظرگرفته شدند بهترین عملکرد دانه درسطح نیتروژن ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار همراه با تلقیح نیتروکسین درشرایط عدم حضورعلفهای هرز به دست آمد که با سطح ۶۰۰کیلوگرم درهکتاراختلاف معنی داری درهمین تیمارها ازخود نشان داد بیشترین تعدادسنبله و تعداددانه درسنبله متعلق به سطح نیتروژن ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و تلقیح نیتروکسین و عدم وجود علفهای هرز بود که با سطح نیتروژن ۶۰۰ کیلوگرم درهکتار اختلاف آماری معنی داری از خود نشان نداد. بطورکلی استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین باعث کاهش درمصرف کود شیمیایی نیتروژن شد.