سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین برزآبادی فراهانی – کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراهان
سیدیعقوب صادقیان مطهر – استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

کشت مخلوط سیستم زارعی سودمندی برای افزایش و ثبات عملکرد تولید محصولات کشاورزی است به منظور بررسی تولید علوفه و عملکرد دانهدر کشت مخلوط چاودار علوفه ای و خلر آزمایشی مزرعه ای در مزرعه تحقیقی جهاد کشاورزی شهرستان فراهان واقع در شهر فرمهین در سال زراعی ۸۷-۸۶ انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با استفاده از دو گونه چاودار علوفه ای و خلر با ده سطح نسبت کاشت ۰:۱۰۰ ، ۱۰:۹۰و ۲۰:۸۰ و ۳۰:۷۰ و ۴۰:۶۰ و ۵۰:۵۰ و ۱۰:۱۰۰و ۲۰:۱۰۰ و ۳۰:۱۰۰ و ۱۰۰:۰ به روش جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط ردیفی در چهار تکرار اجرا شد ارزیابی عملکرد ماده خشک با استافده از شاخصهای ارزیابی رقابت و سودمندی اقتصادی در کشت مخلوط نشان داد که نسبت تراکم ۴۰:۶۰ چاودار علوفه ای با خلر با نسبت برابری زمین ۲/۱۹۳ در بین تیمارهای کشت مخلوط بهترین تیمار برای افزایش عملکرد بود. این امر نشان میدهد که چاودار علوفه ای در حالت کشش مخلوط عملکرد بیشتری را نسبت به کشت خالص تولید می کند.