سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدبهرام بهشتی اول – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر معصومی ورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه
احمد فلاح عباس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه

چکیده:

هدف اساسی طراحی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد سازه برای سطوح خطر لرزه ای مختلف است. بدین منظور، نیاز به استفاده از مدلهایی است که تمامی پدیده های مهمی که منجر به ارزیابی تقاضای سازه در مرحله فروریزش هستند، را شاملشود. همواره در جامعه مهندسی در انتخاب نوع سیستم مقاوم جانبی برای یک سازه فلزی تحت خطر زلزله بالا سئوال پیش می آید. در این مقاله تحت یک بارگزاری یکسان ثقلی و برش پایه زلزله با خطر یکسان تحت آیین نامهUBC دو قاب براساس ضوابطAISCلرزه ای طراحی شده است و دو سطح اطمینان برای دو قاب تحت ۳۵۰FEMA برآورد شده است. بدین منظور این دو سازه تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی شده اند و متناظر با هریک مقادیر پارامتر ظرفیت و طلب سازه ها بدست آمده اند. عدم قطعیت حاصل از رکورد به رکورد با استفاده از تحلیلIDA و عدم قطعیت ناشی از مصالح با انتخاب مقدار پراکندگی ناشی از عدم قطعیت شناختی فرض شده است. نتایج تحلیل مبین بیشتر شدن سطح اطمینان در برابر خرابی در سطحCP بوده است.