سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملکی – دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
میثم بیات – دانشجویِ کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این مقاله، به بررسی رفتار حالت بحرانی یک خاک ماسه لای دار در حالت اشباع وغیراشباع ، در تنشهای محصور کننده نسبتا کم، پرداخته میشود. برای انجام آزمایشهای غیراشباع ازدستگاه سه محوری که بدین منظور ساخته شده، استفاده شده است. این دستگاه قادر به کنترل و اندازه- گیری تغییر حجم، فشار هوای حفرهای و آب حفرهای به صورت مجزا است. آزمایشهای سه محوری غیراشباع بر روی نمونههایی با مکشبافتی اولیه Matric Suction50و kPa 100 وتنشهای تحکیمی موثّر ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ KPa تحت مسیر سه محوری تحکیم یافته با مقدار آب ثابت Constant Water انجام شدهاند. با استفاده از نتایج آزمایشها تاثیر درجه اشباع ، تنش تحکیمی و مکش بافتی بر رفتار اتّساعی و حالت بحرانی خاک مورد مطالعه، بررسی شده است. بر پایه نتایج بدست آمده، مکش بافتی نقش مهمی در رفتار تنش-کرنش خاک مورد مطالعه داشته است.