سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر خلیل علافی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

آلیاژهای حافظه دار شکلی به علت دارا بودن ویژگیهای منحصر بفرد خود از قبیل رفتاار فاوا اتیاتی و حافظاه داری شاکلی و ه دناین داشاتن خصوصیاتی مانند ظرفیت ایتهلاک بات، دوام، مقاومت در برابر خستگی و خوردگی کاربردهای مختلفی در زمینه های مختلف مهندیی یازه پیادا کرده اند که از آن ج له میتوان به مهاربندهایی از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی که به عنوان میراگرها بکار مای روناد را اشااره کارد . هار ننادتحقیق در مورد ایتفاده از این آلیاژها به عنوان میراگر بیشتر شده ایت اما این میراگرها به دلیل داشتن هزینه های یاخت بات، خیلی جنبه اجرایی باه خود نگرفته و بیشتر حالت تحقیقاتی دارند. در این مقاله یعی شده ایت تا مهاربندهایی ترکیبی از جنس فوتد و آلیاژهای حافظه دار شکلی معرفای گردند بطوریکه این مهاربندهای ترکیبی، هم از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشند و هم از لحاظ ع لکرد لرزه ای، رفتار قابل قبولی را داشته باشند. به ین دلیل از شش مدل مهاربند ترکیبی ایتفاده شده ایت که در این مدلها میزان مصرف آلیاژ حافظه دار شکلی به ترتیب صفر ، ۰۲ ۴۰ ۶۰ ۸۰ و ۰۲۲ درصد میباشند. برای انجام تحلیلها از تحلیل دینامیکی غیر خطی ایتفاده شده ایت که تحت زلزله ال ینترو مقیاس شده به شتابهای حاداکثر۰٫۶g و ۰٫۹g قرار گرفته اند و در نرم افزار ANSYS v11 مدل یازی و تحلیل گردیده اند