سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید شیرزادچناری – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه در مناطق لرزه خیز ، طراحی بر اساس سطوح عملکرد از اهمیت خاصی برخورداراست . هدف اصلی این تحقیق بررسی سطح عملکرد لرزه ای سازه ها بر اساس آیین نامه بهسازی لرزه ای ایران و ۳۵۶FEMA-در ساختمانهای بتن مسلح با قاب خمشی بر اساس مباحث ششم و نهم از مقررات ملی ساختمان ایران و با در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای آیین نامه ۲۸۰۰ می باشد. به این منظور مدل سه بعدی اجزا محدود ساختمانهای ۳و۶ و ۹ طبقه ایجاد شده و مطابق آیین نامه های مذکور خصوصیات مفاصل غیرخطی به المانهای تیر و ستون اختصاص یافته است. تحلیل استاتیکی غیرخطی Pushover) با استفاده از دو ا لگوی بارگذاری جانبی با توزیع مثلثی و یکنواخت و هم چنین تحلیل دینامیکی خطی تاریخچه زمانی براساس سه رکورد زلزله روی مدل ها انجام گرفته است. نتایج تحلیل ، حاکی از آنست که به طور کلی علیرغم اینکه در الگوی بارگذاری یکنواخت برش پایه فراتر از الگوی مثلثی است ولی در این حالت تعداد مفاصل غیرخطی کمتری در سازه تشکیل می شود. همچنین ملاحظه گردید که با افزایش تعداد طبقات اختلاف بین سختی دینامیکی خطی و سختی حاصل از تحلیل استاتیکی غیر خطی در محدوده الاستیک افزایش یافته است و برعکس در محدوده غیر الاستیک کاهش یافته است