سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی کافی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
رضا وهدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
مهرسا میرزا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه استفاده از رکورد های زلزله در تحلیل و طراحی سازه ها بسیار مرسوم گردیده است ، با این وجودرکوردهای ثبت شده زمین لرزه برای هر منطقه با شرایط مورد نظر وجود ندارد ، به جز نواحی خاصی ازجهان که شتاب نگاشت های ثبت شده ی مناسب دارند، در سایر نقاط می توان از شتاب نگاشت های مصنوعی برای انجام تحلیل استفاده نمود .تبدیلات موجک یکی از ابزار و روش های قدرتمندی است کهجهت تولید شتابنگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف هدف مورد استفاده قرار می گیرد ، در این مقاله به منظور تولید شتابنگاشت های مصنوعی ، چندین رکورد ثبت شده زلزله با استفاده از روش تبدیل موجکتجزیه شده و با طیف پاسخ هدف انطباق داده شده است در ادامه جهت بررسی اثر رکوردهای اولیه و نگاشت های تولید شده یک ساختمان فولادی ۵ طبقه مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد باکاربرد روشموجک فرایند انطباق طیفی به گونه ای مطلوب انجام می گیرد و شتابنگاشت هایی با خواصی متمایزنسبت به رکوردهای اولیه تولید خواهد شد .همچنین کاربرد شتابنگاشتهای حاصل ،نتایج تحلیل سازه را تا حد زیادی تغییر خواهد داد.