سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب کلانتری – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد (دانشجوی کارشناس
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا سلیمی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد (استادیار)
مهدی امیرنصر – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی (استاد)

چکیده:

با پیشرفت سریع صنعت و افزایش وسایل حمل و نقل، نقش آلایندهها و پسابهای صنعتی در آلودهکردن محیط افزایش یافته است. از میان روشهای مختلف پالایش، تخریب فتوکاتالیتیکی توسط نیمههادیها یکی از این راهکارهای کارآمد میباشد. از میان نیمههای مختلف، اکسیدروی دارای خواص بسیار مناسب فتوکاتالیتیکی میباشد. لذا در این پژوهش پوششZnO بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی به روش پاشش حرارتی اعمال گردید. ریزساختار پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و آنالیز فازی توسط پراش پرتو ایکسXRD) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دستگاهUV-VIS میزان جذب نور پوشش ارزیابی شد. برای ارزیابی فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش، فتوراکتور گازی و در معرض تابش نور مرئی استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که این پوشش، فعالیت فتوکاتالیتیکی قابل توجهی را در معرض تابش نور مرئی از خود نشان داده و لذا میتواند برای مصارف فتوکاتالیتیکی به کار رود