سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر امیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاک و پی
فریدون قدیمی عروس محله – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت اراک

چکیده:

گرچه سابقه بررسی تاثیر زلزله برسدهای خاکی بهچند دهه قبل بر می گردد ولی پیچیدگی های رفتاری اینگونه سازه های خاکی در شرایط مختلف هندسی و فیزیکی و نیز تفاوت ویژگیهای زلزله ها موجب می شود که مطالعه دقیقتر با ابزار محاسباتی قویتر نتایج جدید یا متفاوتی از وضعیت رفتاری بدنه سد را در مقابل زلزله نشان دهند در مطالعه حاضر مدل رفتاری الاستوپلاستیک مبتنی بر معیار موهر – کولمب برای وضعیت پلاستیک شدگی خاک و نیز از قاعده میرایی رایلی در محاسبات برای سد خاکی کمال صالح اراک استفاده شده است دراین تحقیق ابتدا صحت کارکرد مدلهای عددی از طریق تحلیل دینامیکی سد خاکی کمال صالح اراک با مشخصات واقعی با یک نرم افزار اجزا محدود و مقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از روش بلوک لغزشی نیومارک بررسی شده است.