سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروحاقدم – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرآیند نیتروژن-کربن دهی بر روی فولاد ۳۱۶L توسط روشی جدید به نام الکترولیز پلاسمایی انجام شد. در طی این فرآیند نمونه های فولادی در داخل محلول اشباعی از نیتروژن و کربن قرار گرفته و به کاتد متصل م یشوند. با اعمال ولتاژهای نسبتاً بالا سطح قطعه در معرض فرآیند سطحی نیتروکربوراسیون قرار م یگیرد. رفتار سایشAbrasive نمون ههای سخت شده به صورت تر مورد بررسی قرار گرفت. شماتیک دستگاه مورد استفاده و نحوه قرارگیری نمونه ها در داخل دستگاه آورده شده است. برای بررسی های جنبی از آنالیز تصویری وXRD و SEM استفاده شد و ریز ساختار نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. دستیابی به نقطه بهینه مقاومت در برابر سایش نمونه های نیتروژن-کربن دهی شده، از نظر فاکتورهای مختلف موثر بر فرآیند سخت کاری مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مشخص شد کهمقاومت به سایش فولاد ضد زنگ، پس از نیتروژن-کربن دهی پلاسمایی الکترولیتی بستگی زیادی به ولتاژ اعمالی حین فرآیند و زمان عملیات دارد. تاثیر فازهای بوجود آمده در اثر اعمال این فرآیند بر رویمقاومت به سایش نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس نتایج بدست آمده مکانیزم سایش نمونه ها پیشنهاد شد