سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی دادخواه – کارشناس ارشد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

انفجار در فضاهای زیر زمینی توام با لرزش در محیط اطراف است. مقدار لرزش ناشی از انفجار باید کنترل و زیا نهای ناشی ازآن به حداقل ممکن کاهش یابد تا ایمنی محیط کار و مناطق نزدیک آن تامین و از خسارات جانی و مالی محتمل پیشگیری شود. در طرح توسعه سد و نیروگاه مسجد سلیمان عملیات حفاری و آتشکاری بطور همزمان با کارهای مکانیکی و الکتریکی فاز یک انجام م یگرفت. برای جلوگیری از آسیب دیدن ساز هها و تجهیزات نیروگاه فاز یک در اثر انفجارات انجام شده در فاز دو، لازم است میزان لرزش ناشی از انفجارات پی شبینی شود. در این مقاله پی شبینی حداکثر سرعت ذرات توسط روابط تجربی شبکه عصبیANN) بر اساس دو عامل فاصله از محل انفجار و مقدار ماده منفجره مصرفی به ازای هر تاخیر انجام شده است. بررس یهای فراتر برای یافتن رابطه مناس بتر منجر به ارائه یک رابطه جدید شد که مقادیر لرزش در پروژه مورد نظر را به مراتب دقی قتر از فرمو لهای موجود برآورد م ینماید. اما شبکه عصبی علاوه بر خطای کمتر نسبت به روابط تجربی، به دلیل غی رخطی بودن، انعطا فپذیری زیاد و همچنین امکان حذف و اضافه کردن هر تعداد از عوامل موثر بدون نیاز به کار گسترده، قابلی تهای بسیار بیشتری نسبت به روابط تجربی دارد