سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان دانش دزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آرمین عظیمی نژاد – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

وجود نامنظمی ارتفاعی به دلیل توزیع غیریکنواخت خواص هندسی فیزیکی و … درارتفاع ساختمان میتواند منجر به تمرکز ناخواسته تغییر شکلهای غیرخطی درحین وقوع زلزله شده و انهدام موضعی یاکلی را درپی داشته باشد ازاین رو تعیین معیارهای تشخیص انواع نامنظمی و اثرآن درمیازن تغییر شکل های خطی و غیرخطی و توزیع نیروی برشی درسازه ازاهمیت خاصی برخوردار است درتحقیق پیشرو با بررسی ساختمانهای بتنی با قاب خمشی ۱۵و۲۰و۱۰ طبقه با نامنظمی سختی درارتفاع نتایج انالیز استاتیکی غیرخطی برمبنای الگوی پوش استاندارد ASCE/SEI 41-06 نتایج حاصل ازتحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه شده است تامیزان دقت الگوی پوش توصیه شده دراستاندارد مذکور درساختمانهای بتنی بانامنظمی سخت یدرارتفاع مورد ارزیابی قرارگیرد بادرنظر گرفتن حداکثر پاسخ های لرزه ای بدست آمده ازهردوانالیز مشاهده میشود که دراکثریت قریب به اتفاق پاسخ های بدست آمده ازتحلیل استاتیکی غیرخطی براساس الگوی پوش استاندارد ASCE/SEI 41-06 کمتر ازپاسخ های تحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد و همچنین اکردرساختمانی با نامنظمی سخت یدرارتفاع الگوی پوش براساس مودغالب درنظر گرفته شود نتایج قابل قبول خواهد بود