سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رفیعی نیا – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبا اورنگ – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مالکی – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی سیدصالحی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش میکرواسفرهای پلی یورتانی بر پایه روغن کرچک و متیلن بیس فنیل ایزوسیانات، حاوی داروی تئوفیلین، با نسبتهای گوناگون ایزوسیانات به دی ال با روش تبخیر حلال تهیه گردید. به منظور شناسایی و ارزیابی ذرات تهیه شده از FTIR, SEM اسپکتروسکوپ UV و دستگاه Dissolution استفاده گردید. سپس بر اساس نتایج حاصل از بررسی های رهایش دارو، مدلسازی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی صورت گرفت. نتایج بیانگر آنست که پیوندهای یورتانی در cm(-1)3500-3400 و ۱۶۵۰-۱۷۰۰( cm(-1 تشکیل شده اند. تصاویر SEM نشان دهنده ذراتی کروی کل با سطحی ناهموار است و کلیه نمونه ها برای بیش از ۲۰۰ ساعت رهایش دارو دارند.